Stor satsning på förnybar produktion när Preem ställer om

Efterfrågan på förnybara drivmedel växer. Stora industrier ställer nu om för att möta morgondagens behov. Och en av de aktörerna är Preem som nu växlar upp sin förnybara produktion. Däribland genom ett stort och intensivt projekt som ska mångdubbla förnybar kapacitet.

Sedan 2020 har Preem utfört ett antal viktiga prioriteringar. Prioriteringar kopplade till ett klimatneutralt samhälle. Och nu lägger Preem en central del av sitt arbete på initiativ och projekt som direkt bidrar till klimatmålet. Bland annat genom att anpassa raffinaderierna till en förnybar och minskad produktion.

Nya möjligheter är Preems avdelning som genom innovation och strategisk affärsutveckling verkar för att utveckla Preems färdplan med målet om att hela värdekedjan – råvara, produktion och produkt – är klimatneutral 2035. Chef för Nya Möjligheter är Henrik Rådberg.

– En grund till det vi gör på Preem just nu är Parisavtalet. Redan innan avtalet var på plats hade vi påbörjat vår omställningsresa, men i och med avtalet har det blivit allt viktigare för oss att skynda på omställningen. Vi anpassar vår produktportfölj efter den efterfrågan som finns i framtiden. För oss innebär det ett skifte. Ett skifte med minskande tyngdpunkt på vägtransportdrivmedel, och ökande på den marina sektorn, flygsektorn och även mot kemisk industri. Kolväten kommer att behövas, men det vill vi göra från förnybart och återvunnet, berättar Henrik Rådberg.

Biodrivmedel i fokus

Ett av de projekt Preem just nu arbetar med är en stor ombyggnation där en dieselanläggning vid Lysekilsraffinaderiet konverteras till samprocessing av förnybar matning för produktion av biodrivmedel.

– Anläggningen producerar idag diesel i miljöklass 1. Och nu bygger vi om så att vi kan samprocessa den med 40 procent bioråvara. Det betyder att det behövs byggas nya rörledningar från hamnar där råvaran importeras. Dessa ledningar kommer i sin tur att gå till lagringstankar som tidigare använts till fossila drivmedel men som nu istället kommer brukas till förnybara. Vi bygger om själva processanläggningen för att anpassa värmesystem, reaktorer och metallurgi så att de motverkar korrosion.

Den stora ombyggnationen är i full gång. Och Preems målsättning är att de ska kunna ta anläggningen i drift under första kvartalet av 2024.

Ett annat arbete Preem just nu driver handlar om att ständigt uppgradera lignocellulosa till högkvalitativa biodrivmedel. Det innebär att pyrolysolja gjord av sågspån konverteras till kolväten i den katalytiska krackern vid Lysekilsraffinaderiet.

– Det är viktigt med forskning och utveckling inom det området. Vi ser att rester från skogsbruket är viktiga som råvarubas i våra framtida projekt.

“Politiker behöver befinna sig i framtiden”

Klimatfrågan är akut och att stora aktörer genomför insatser som bidrar till ökad hållbarhet är helt vitalt för att lyckas med omställningen.

– En viktig del för att vi ska nå Sveriges mål om 70 procent reduktion av transporternas utsläpp till 2030 jämfört med 2010, är reduktionsplikten. Biodrivmedel kommer framåt att vara mycket viktigt och det ser vi fram emot att bidra till.

Samverkan är en av nycklarna för att omställningen ska kunna ske. Och det innebär samarbete mellan aktörer, forskning och politiker.

– Att fossila bränslen behöver fasas ut är Preem helt medvetna om. Och vi menar allvar med omställningen. För att säkra processer, tekniker och råvaror behöver vi kroka arm med många – och politiken måste se till att det finns styrmedel. Växlingen till ett fossilfritt energisystem, utbyggnad av vindkraft och överföringskapacitet måste skyndas på. Och detta för hela samhällets skull. Politiker behöver befinna sig i framtiden, precis som industrin gör, avslutar Henrik.

Preem intar under ProcessTeknik scenen för att berätta om det arbete som just nu bedrivs inom företaget för att öka den förnybara produktionen. ProcessTeknik är mötesplatsen som samlar hela processindustrin för att samverka kring industrins utmaningar – och lösningar.
Här kan du läsa mer om vad som händer på mässan.